ضوابط و مقررات کلاس های عمومی:

1- پس از شروع کلاس در هر ترم يا دوره، شهريه مأخوذه مسترد نمي گردد.

2- حد نصاب تعداد فراگيران کلاس هاي آموزشگاه 10 نفر مي باشد. لذا کسري شهريه کلاس هاي کم جمعيت به طور مساوي بين ديگر شرکت کنندگان تقسيم مي گردد.

3- آموزشگاه صرفاً در ساعت معین جهت تشکیل کلاس پذیرای دانشجویان است. لذا هر نوع مراجعه ای به هر منظور خلاف مقررات و تکرار آن منجر به اخراج دانشجو از کلاس می گردد. بدیهی است آموزشگاه در ازای برگشت شهریه دانشجویان اخراجی نیز تعهدی نخواهد داشت.

ضوابط و مقررات کلاس های خصوصی:

1- هزينه کلاس هاي خصوصي صرفاً توافقي است و تابع ضوابط معيني نمي باشد.

2- دانشجويان موظفند هزينه هر پنج جلسه کلاس خصوصي را پيشاپيش پرداخت نمایند که در غير اين صورت استاد موظف به حضور در کلاس درس نمي باشد.

3- بموجب اين توافقنامه، دانشجويان متعهد مي شوند که در ازاي هر جلسه غيبت در کلاس خصوصي، نصف شهريه آن جلسه و يا به عبارتي در ازاي هر دو جلسه غيبت متوالي، شهريه يک جلسه کلاس خصوصي را پرداخت نمايند. چنانچه تعداد غیبت های دانشجو بیش از نصف جلساتی باشد که پیشاپیش پرداخت کرده، هر غیبت معادل یک جلسه حضور در کلاس محاسبه خواهد شد.

4- با استفاده از بند 3 مفهوم است که ساعت و تاريخ جلسات بايد مشخص و معين باشد، و ليکن جلسات جبراني تابع اين بند نبوده هر غيبت برابر با يک جلسه کلاس خصوصي محاسبه مي شود.

5- هر گونه تغييري در ساعات تشکيل کلاس ها بايد توافقي و با اطلاع قبلي باشد. در غير اين صورت عدم تشکيل کلاس در ساعت و تاريخ معين بمنزله غيبت دانشجو خواهد بود.

6- ضمناً يادآوري مي شود که يک هفته غيبت متوالي و بدون پرداخت شهريه، به منزله انصراف دانشجو از ادامه دوره خواهد بود.

ضوابط و مقررات کلاس های آنلاین:

1- هر جلسه کلاس آنلاین 45 دقیقه می باشد و هزینه آن نیز توافقی است.

2- دانشجويان موظفند هزينه هر جلسه کلاس آنلاین را پيشاپيش پرداخت نموده و در صورت انصراف از حضور در کلاس، یک ساعت قبل از تشکیل کلاس مسأله را با استاد خود در میان بگذارند. در غیر این صورت، غیبت دانشجو یا دانشجویان معادل یک جلسه حضور در کلاس محاسبه خواهد شد.

3- چنانچه در زمان برگزاری کلاس اخلالی در خطوط شبکه پیش آید و باعث قطع ارتباط گردد، استاد موظف است مدت زمان کلاس درس را از 45 دقیقه به 60 دقیقه افزایش دهد تا جبران اتلاف وقت کرده باشد. اما قطعی طولانی تر خطوط به عهده دانشجو خواهد بود.